Category: Capitolul 2

Articolul 8. Temeiurile apariţiei drepturilor şi obligaţiilor

Articolul 8. Temeiurile apariţiei drepturilor şi obligaţiilor civile (1) Drepturile şi obligaţiile civile apar în temeiul legii, precum şi în baza actelor persoanelor fizice şi juridice care, deşi nu sînt prevăzute de lege, dau naştere la drepturi şi obligaţii civile, pornind de la principiile generale şi de la sensul legislaţiei civile. (2) Drepturile şi obligaţiile civile apar: a) din contracte şi din alte acte juridice; b) din acte emise de

Articolul 8. Temeiurile apariţiei drepturilor şi obligaţiilor civile (1) Drepturile şi obligaţiile civile apar în temeiu...

Read More »

Articolul 9. Exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor

Articolul 9. Exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor (1) Persoanele fizice şi juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile cu bună-credinţă, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică şi cu bunele moravuri. Buna-credinţă se prezumă pînă la proba contrară. (2) Neexercitarea de către persoanele fizice şi juridice a drepturilor civile ce le revin nu duce la stingerea

Articolul 9. Exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor (1) Persoanele fizice şi juridice participante la raport...

Read More »

Articolul 10. Apărarea judiciară a drepturilor civile

Articolul 10. Apărarea judiciară a drepturilor civile
(1) Apărarea drepturilor civile încălcate se face pe cale judiciară.
(2) Modul de aplanare a litigiului dintre părţi pînă la adresare în instanţă de judecată poate fi prevăzut prin lege sau contract.
(3) Apărarea drepturilor civile pe cale administrativă se face doar în cazurile prevăzute de lege. Hotărîrea emisă pe cale administrativă poate fi atacată în instanţă de judecată.

Articolul 10. Apărarea judiciară a drepturilor civile (1) Apărarea drepturilor civile încălcate se face pe cale judiciar...

Read More »

Articolul 11. Metodele de apărare a drepturilor civile

Articolul 11. Metodele de apărare a drepturilor civile Apărarea dreptului civil se face prin: a) recunoaşterea dreptului; b) restabilirea situaţiei anterioare încălcării dreptului şi suprimarea acţiunilor prin care se încalcă dreptul sau se creează pericolul încălcării lui; c) recunoaşterea nulităţii actului juridic; d) declararea nulităţii actului emis de o autoritate publică; e) impunerea la executarea obligaţiei în natură; f

Articolul 11. Metodele de apărare a drepturilor civile Apărarea dreptului civil se face prin: a) recunoaşterea dreptului...

Read More »

Articolul 12. Declararea nulităţii actului ce contravine

Articolul 12. Declararea nulităţii actului ce contravine                          legii emis de o autoritate publică    (1) Actul, emis de o autoritate publică, ce încalcă drepturile şi interesele civile ocrotite de lege ale unei persoane fizice sau juridice va fi declarat de către instanţa de judecată nul din momentul adoptării lui.<br

Articolul 12. Declararea nulităţii actului ce contravine          ...

Read More »

Articolul 13. Autoapărarea

Articolul 13. Autoapărarea    (1) Nu sînt ilicite acţiunile persoanei care, în scopul autoapărării, ia, sustrage, distruge sau deteriorează un bun sau, în acelaşi scop, reţine persoana obligată care ar putea să se ascundă, sau înlătură rezistenţa celui obligat să tolereze acţiunea dacă nu se poate obţine asistenţa organelor competente şi dacă, fără o intervenţie imediată, există pericolul ca realizarea dreptului să devină imposibilă sau substanţial

Articolul 13. Autoapărarea    (1) Nu sînt ilicite acţiunile persoanei care, în scopul autoapărării, ia, s...

Read More »

Articolul 14. Repararea prejudiciilor

Articolul 14. Repararea prejudiciilor    (1) Persoana lezată într-un drept al ei poate cere repararea integrală a prejudiciului cauzat astfel.    (2) Se consideră prejudiciu cheltuielile pe care persoana lezată într-un drept al ei le-a suportat sau urmează să le suporte la restabilirea dreptului încălcat, pierderea sau deteriorarea bunurilor sale (prejudiciu efectiv), precum şi beneficiul neobţinut prin încălcarea dreptului (venitul ratat).<br

Articolul 14. Repararea prejudiciilor    (1) Persoana lezată într-un drept al ei poate cere repararea int...

Read More »

Articolul 15. Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale

Articolul 15. Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale
   Drepturile personale nepatrimoniale şi alte valori nemateriale sînt apărate în cazurile şi în modul prevăzut de prezentul cod şi de alte legi, în limita în care folosirea modalităţilor de apărare a drepturilor civile reiese din esenţa dreptului încălcat şi din caracterul consecinţelor acestei încălcări.

Articolul 15. Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale   Drepturile personale nepatrimoniale şi alte valo...

Read More »

Articolul 16. Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale

Articolul 16. Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei                          profesionale    (1) Orice persoană are dreptul la respectul onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale.    (2) Orice persoană este în drept să ceară dezminţirea informaţiei ce îi lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia

Articolul 16. Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei          ...

Read More »