Category: Obligatiile

Articolul 512. Dispoziţii generale cu privire la obligaţie

Articolul 512. Dispoziţii generale cu privire la obligaţie    (1) În virtutea raportului obligaţional, creditorul este în drept să pretindă de la debitor executarea unei prestaţii, iar debitorul este ţinut să o execute. Prestaţia poate consta în a da, a face sau a nu face.    (2) Obligaţia poate fi pură şi simplă sau afectată de modalităţi.    (3) Prestaţia trebuie să fie posibilă şi determinată sau determinabilă

Articolul 512. Dispoziţii generale cu privire la obligaţie    (1) În virtutea raportului obligaţional, cr...

Read More »

Articolul 513. Buna-credinţă şi diligenţa

Articolul 513. Buna-credinţă şi diligenţa
    (1) Debitorul şi creditorul trebuie să se comporte cu bună-credinţă şi diligenţă la momentul naşterii, pe durata existenţei, la momentul executării şi stingerii obligaţiei.
    (2) Este nulă clauza prin care se derogă de la prevederile alin.(1).

Articolul 513. Buna-credinţă şi diligenţa    (1) Debitorul şi creditorul trebuie să se comporte cu bună-c...

Read More »

Articolul 515. Naşterea obligaţiei la negocierea contractului

Articolul 515. Naşterea obligaţiei la negocierea contractului
    (1) O obligaţie se poate naşte prin iniţierea şi desfăşurarea negocierilor de încheiere a contractului.
    (2) O parte negociatoare poate cere celeilalte părţi compensarea cheltuielilor făcute în baza îndreptăţitei încrederi în încheierea contractului dacă în urma vinovăţiei acesteia contractul nu a fost încheiat.

Articolul 515. Naşterea obligaţiei la negocierea contractului    (1) O obligaţie se poate naşte prin iniţ...

Read More »

Articolul 516. Dreptul la informare

Articolul 516. Dreptul la informare    (1) Raportul obligaţional poate da naştere unui drept la informare fără ca acesta să fie stipulat în mod expres. Punerea la dispoziţie a informaţiei presupune şi obligaţia de eliberare a documentelor corespunzătoare.    (2) Dreptul la informare se naşte îndeosebi atunci cînd informarea este semnificativă pentru determinarea conţinutului obligaţiei şi poate fi făcută de cel căruia i se cere fără

Articolul 516. Dreptul la informare    (1) Raportul obligaţional poate da naştere unui drept la informare...

Read More »

Articolul 517. Obligaţia naturală

Articolul 517. Obligaţia naturală    (1) Este naturală obligaţia în a cărei privinţă nu se poate cere executare silită.    (2) Există obligaţie naturală în cazul în care:    a) legea sau actul juridic nu prevede posibilitatea executării silite;    b) o persoană are faţă de o altă persoană o obligaţie morală de aşa natură încît executarea ei, deşi nu poate fi cerută silit, trebuie, în

Articolul 517. Obligaţia naturală    (1) Este naturală obligaţia în a cărei privinţă nu se poate cere exe...

Read More »

Articolul 518. Obligaţia divizibilă cu pluralitate de debitori

Articolul 518. Obligaţia divizibilă cu pluralitate de debitori
    (1) Obligaţia este divizibilă între mai mulţi debitori în cazul în care aceştia sînt obligaţi la aceeaşi prestaţie faţă de creditor, dar fiecare debitor poate fi urmărit separat pînă la concurenţa părţii sale din datorie.
    (2) Debitorii sînt obligaţi în părţi egale dacă din lege, contract sau din natura obligaţiei nu rezultă altfel.

Articolul 518. Obligaţia divizibilă cu pluralitate de debitori    (1) Obligaţia este divizibilă între mai...

Read More »

Articolul 519. Obligaţia divizibilă cu pluralitate de creditori

Articolul 519. Obligaţia divizibilă cu pluralitate de creditori
    (1) Obligaţia este divizibilă între mai mulţi creditori în cazul în care aceştia sînt îndreptăţiţi la aceeaşi prestaţie din partea debitorului, dar fiecare creditor poate pretinde numai la partea sa din creanţă.
    (2) Creditorii au dreptul la părţi egale dacă din lege, contract sau din natura obligaţiei nu rezultă altfel.

Articolul 519. Obligaţia divizibilă cu pluralitate de creditori    (1) Obligaţia este divizibilă între ma...

Read More »

Articolul 520. Prezumţia divizibilităţii

Articolul 520. Prezumţia divizibilităţii
    Obligaţia este divizibilă de drept dacă nu este stipulat expres că este indivizibilă sau dacă obiectul obligaţiei nu este indivizibil prin natura sa.

Articolul 520. Prezumţia divizibilităţii    Obligaţia este divizibilă de drept dacă nu este stipulat expr...

Read More »

Articolul 521. Efectul indivizibilităţii

Articolul 521. Efectul indivizibilităţii    (1) Obligaţia indivizibilă nu poate fi divizată nici între debitori sau între creditori, nici între succesorii lor.    (2) Fiecare debitor sau succesorii lui pot fi constrînşi separat să execute obligaţia integral şi fiecare creditor sau succesorii lui pot pretinde executarea integrală chiar dacă obligaţia nu este solidară.    (3) Obligaţia nu devine indivizibilă numai

Articolul 521. Efectul indivizibilităţii    (1) Obligaţia indivizibilă nu poate fi divizată nici între de...

Read More »