Category: DOBÎNDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

Articolul 321. Momentul dobîndirii dreptului de proprietate

Articolul 321. Momentul dobîndirii dreptului de proprietate
    (1) Dreptul de proprietate este transmis dobînditorului în momentul predării bunului mobil dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
    (2) În cazul bunurilor imobile, dreptul de proprietate se dobîndeşte la data înscrierii în registrul bunurilor imobile, cu excepţiile prevăzute de lege.

Articolul 321. Momentul dobîndirii dreptului de proprietate    (1) Dreptul de proprietate este transmis d...

Read More »

Articolul 322. Predarea bunului

Articolul 322. Predarea bunului
    (1) Predare a bunului înseamnă remiterea bunului către dobînditor, precum şi către cărăuş sau oficiul poştal pentru a fi expediat, în cazul în care acesta este înstrăinat fără obligaţia de a fi transportat.
    (2) Remiterea conosamentului sau a unui alt act care dă dreptul de dispoziţie asupra bunului este echivalată cu predarea bunului.

Articolul 322. Predarea bunului    (1) Predare a bunului înseamnă remiterea bunului către dobînditor, pre...

Read More »

Articolul 323. Ocupaţiunea

Articolul 323. Ocupaţiunea
    (1) Posesorul unui bun mobil fără stăpîn devine proprietarul acestuia, prin ocupaţiune, de la data intrării în posesiune în condiţiile legii.
    (2) Se consideră fără stăpîn bunurile mobile al căror proprietar a renunţat expres la dreptul de proprietate, bunurile abandonate, precum şi bunurile care, prin natura lor, nu au proprietar.

Articolul 323. Ocupaţiunea    (1) Posesorul unui bun mobil fără stăpîn devine proprietarul acestuia, prin...

Read More »

Articolul 324. Bunul găsit

Articolul 324. Bunul găsit    (1) Bunul mobil pierdut continuă să aparţină proprietarului său.    (2) Cel care a găsit bunul este obligat să-l restituie proprietarului sau fostului posesor, ori, dacă acesta nu poate fi identificat, să-l predea autorităţilor administraţiei publice locale sau organului de poliţie din localitatea în care a fost găsit.    (3) Bunul găsit într-o încăpere publică sau mijloc de transport

Articolul 324. Bunul găsit    (1) Bunul mobil pierdut continuă să aparţină proprietarului său. ...

Read More »

Articolul 325. Dobîndirea dreptului de proprietate asupra bunului găsit

Articolul 325. Dobîndirea dreptului de proprietate asupra bunului găsit    (1) Dacă proprietarul sau o altă persoană îndreptăţită nu pretinde, în termen de 6 luni, transmiterea bunului găsit, acesta este remis, în baza unui proces-verbal, celui care l-a găsit. Procesul-verbal reprezintă pentru acesta din urmă titlu de proprietate, opozabil şi fostului proprietar.    (2) Dacă persoana care a găsit bunul renunţă la drepturile sale, acesta

Articolul 325. Dobîndirea dreptului de proprietate asupra bunului găsit    (1) Dacă proprietarul sau o al...

Read More »

Articolul 326. Obligaţia proprietarului bunului găsit de a compensa cheltuielile şi de a plăti recompensă

Articolul 326. Obligaţia proprietarului bunului găsit de a compensa cheltuielile şi de a plăti recompensă    (1) Proprietarul sau fostul posesor al bunului găsit este obligat să compenseze cheltuielile aferente păstrării lui. În cazul în care bunul găsit a fost vîndut, din suma încasată se reţin cheltuielile de păstrare şi comercializare.    (2) Proprietarul sau fostul posesor al bunului găsit este obligat să plătească celui care

Articolul 326. Obligaţia proprietarului bunului găsit de a compensa cheltuielile şi de a plăti recompensă  ...

Read More »

Articolul 327. Comoara

Articolul 327. Comoara    (1) Comoară este orice bun mobil ascuns sau îngropat, chiar involuntar, al cărui proprietar nu poate fi identificat sau a pierdut, în condiţiile legii, dreptul de proprietate.    (2) În cazul în care într-un bun imobil, se descoperă o comoară, ea aparţine pe jumătate proprietarului bunului imobil în care a fost descoperită şi pe jumătate descoperitorului dacă ei nu convin altfel. Acestuia din urmă nu i se cuvine

Articolul 327. Comoara    (1) Comoară este orice bun mobil ascuns sau îngropat, chiar involuntar, al căru...

Read More »

Articolul 328. Accesiunea imobiliară naturală

Articolul 328. Accesiunea imobiliară naturală    (1) Adăugirile de teren la malurile apelor curgătoare revin proprietarului terenului riveran numai dacă ele se formează treptat (aluviuni). Terenurile ocupate treptat de albiile apelor curgătoare revin proprietarului acestor ape.    (2) Proprietarul terenului înconjurat de rîuri, heleştee, iazuri, canale sau de alte ape nu devine proprietar al terenurilor apărute prin scăderea temporară a apelor

Articolul 328. Accesiunea imobiliară naturală    (1) Adăugirile de teren la malurile apelor curgătoare re...

Read More »

Articolul 329. Accesiunea imobiliară artificială

Articolul 329. Accesiunea imobiliară artificială    (1) Construcţiile şi lucrările subterane sau de la suprafaţa terenului sînt prezumate a fi făcute de proprietarul terenului pe cheltuiala sa şi îi aparţin acestuia pînă la proba contrară. Prin lucrări se înţeleg plantarea, precum şi amenajările aduse unui teren care nu se încorporează în mod durabil în acesta.    (2) Proprietarul de teren care a efectuat construcţii şi alte lucrări

Articolul 329. Accesiunea imobiliară artificială    (1) Construcţiile şi lucrările subterane sau de la su...

Read More »

Articolul 330. Accesiunea mobiliară

Articolul 330. Accesiunea mobiliară    (1) În cazul în care se unesc două bunuri mobile avînd proprietari diferiţi, fiecare dintre aceştia poate pretinde separarea bunurilor dacă celălalt proprietar nu ar suferi astfel un prejudiciu.    (2) Dacă două bunuri care aparţin diferiţilor proprietari s-au unit încît nu se mai pot separa fără a fi deteriorate sau fără muncă sau cheltuieli excesive, noul bun aparţine proprietarului care a contribuit

Articolul 330. Accesiunea mobiliară    (1) În cazul în care se unesc două bunuri mobile avînd proprietari...

Read More »