Category: SERVITUTEA

Articolul 428. Dispoziţii generale cu privire la servitute

  Articolul 428. Dispoziţii generale cu privire la servitute    (1) Servitute este sarcina care grevează un imobil (terenul aservit) pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar (terenul dominant). Utilitatea poate consta în sporirea confortului terenului dominant ori poate rezulta din destinaţia lui economică.    (2) Obligaţia de a face ceva poate fi conexată la o servitute şi impusă proprietarului terenului aservit. Această

  Articolul 428. Dispoziţii generale cu privire la servitute    (1) Servitute este sarcina care grev...

Read More »

Articolul 429. Condiţiile servituţii

Articolul 429. Condiţiile servituţii    (1) La realizarea servituţii, persoana împuternicită trebuie să respecte interesele proprietarului terenului aservit.    (2) Proprietarul terenului dominant poate fi obligat să plătească, la anumite perioade, o recompensă (despăgubire) proprietarului terenului aservit.    (3) Schimbarea proprietarului terenului dominant sau al terenului aservit, precum şi împărţirea terenurilor

Articolul 429. Condiţiile servituţii    (1) La realizarea servituţii, persoana împuternicită trebuie să r...

Read More »

Articolul 430. Clasificarea servituţilor

Articolul 430. Clasificarea servituţilor    (1) Aparente sînt servituţile care se cunosc prin semne exterioare, iar neaparente – cele care nu se atestă prin astfel de semne.    (2) Continue sînt servituţile al căror exerciţiu este sau poate fi continuu fără a fi necesară fapta omului, iar necontinue – cele pentru a căror existenţă este necesară fapta omului.    (3) Pozitive sînt servituţile care îndreptăţesc

Articolul 430. Clasificarea servituţilor    (1) Aparente sînt servituţile care se cunosc prin semne exter...

Read More »

Articolul 431. Constituirea servituţii

Articolul 431. Constituirea servituţii
    (1) Servitutea poate fi constituită prin destinaţia stabilită de proprietar, prin acte juridice ori prin uzucapiune.
    (2) Actul juridic prin care se constituie servitutea se încheie în formă autentică.
    (3) Servitutea constituită prin acte juridice este opozabilă după înscriere în registrul bunurilor imobile.

Articolul 431. Constituirea servituţii    (1) Servitutea poate fi constituită prin destinaţia stabilită d...

Read More »

Articolul 432. Constituirea servituţii prin destinaţia stabilită de proprietar

Articolul 432. Constituirea servituţii prin destinaţia stabilită de proprietar
    Servitutea prin destinaţia stabilită de proprietar este constatată printr-un înscris al proprietarului de teren care, în vederea unei eventuale parcelări, instituie imediat natura, scopul şi situaţia servituţii unei părţi din teren în favoarea altor părţi.

Articolul 432. Constituirea servituţii prin destinaţia stabilită de proprietar    Servitutea prin destina...

Read More »

Articolul 433. Dobîndirea servituţilor prin uzucapiune

Articolul 433. Dobîndirea servituţilor prin uzucapiune    (1) Servituţile continue şi aparente, precum şi cele neaparente şi pozitive, se pot dobîndi prin uzucapiune, în condiţiile legii.    (2) Actele materiale corespunzătoare unor servituţi necontinue sînt prezumate a fi exercitate cu simpla îngăduinţă a proprietarului terenului aservit. Proprietarul terenului dominant va putea prescrie dovedind contrariul.    (3

Articolul 433. Dobîndirea servituţilor prin uzucapiune    (1) Servituţile continue şi aparente, precum şi...

Read More »

Articolul 434. Exercitarea servituţii

Articolul 434. Exercitarea servituţii    (1) Sarcina pe care o instituie servitutea asupra terenului aservit constă în obligaţia proprietarului de a permite efectuarea anumitor acţiuni pe terenul său, deasupra acestuia sau sub pămînt. Servitutea poate consta şi din obligaţia proprietarului de a se abţine de la anumite acţiuni în favoarea proprietarului terenului dominant.    (2) Servitutea se extinde asupra a tot ceea ce este necesar pentru

Articolul 434. Exercitarea servituţii    (1) Sarcina pe care o instituie servitutea asupra terenului aser...

Read More »

Articolul 435. Abandonarea terenului aservit

Articolul 435. Abandonarea terenului aservit
    În toate cazurile în care, conform contractului, cheltuielile lucrărilor de exercitare şi conservare a servituţilor revin proprietarului terenului aservit, acesta se va putea exonera de obligaţie abandonînd în folosul proprietarului terenului dominant partea din terenul aservit necesară exercitării servituţii.

Articolul 435. Abandonarea terenului aservit    În toate cazurile în care, conform contractului, cheltuie...

Read More »

Articolul 436. Drepturile proprietarului terenului dominant

Articolul 436. Drepturile proprietarului terenului dominant    (1) Proprietarul terenului dominant este în drept să se folosească de servitute, să efectueze pe terenul aservit orice lucrare necesară exercitării dreptului de servitute, să conserve dreptul de servitute dacă contractul nu prevede altfel.    (2) În lipsa unei prevederi contrare, proprietarul terenului dominant poate lua toate măsurile şi poate face, pe cheltuiala sa, toate lucrările

Articolul 436. Drepturile proprietarului terenului dominant    (1) Proprietarul terenului dominant este î...

Read More »