Category: SUPERFICIA

Articolul 443. Noţiunea de superficie

Articolul 443. Noţiunea de superficie    (1) Superficie este dreptul real imobiliar de a folosi terenul altuia în vederea edificării şi exploatării unei construcţii, deasupra şi sub acest teren, sau a exploatării unei construcţii existente. Acest drept este alienabil, se transmite prin succesiune şi poate fi obiect al unui contract de locaţiune.    (2) Dacă nu se prevede altfel, dreptul de superficie nu se poate exercita decît asupra suprafeţei

Articolul 443. Noţiunea de superficie    (1) Superficie este dreptul real imobiliar de a folosi terenul a...

Read More »

Articolul 444. Constituirea dreptului de superficie

Articolul 444. Constituirea dreptului de superficie
    (1) Dreptul de superficie se naşte în temeiul unui act juridic sau al unei dispoziţii legale, fiind opozabil terţilor din momentul înscrierii în registrul bunurilor imobile.
    (2) Dreptul de superficie se constituie pentru un termen de 99 de ani dacă nu a fost stabilit un alt termen.
    (3) Dreptul de superficie nu poate fi limitat printr-o condiţie suspensivă.

Articolul 444. Constituirea dreptului de superficie    (1) Dreptul de superficie se naşte în temeiul unui...

Read More »

Articolul 446. Rangul superficiei

Articolul 446. Rangul superficiei
    Dreptul de superficie se înscrie în registrul bunurilor imobile numai cu rangul întîi. Rangul nu poate fi modificat.

Articolul 446. Rangul superficiei    Dreptul de superficie se înscrie în registrul bunurilor imobile numa...

Read More »

Articolul 447. Exercitarea dreptului de superficie

Articolul 447. Exercitarea dreptului de superficie
    Superficiarul poate dispune în mod liber de dreptul său. În cazul unei construcţii existente, superficia se poate înstrăina ori ipoteca numai o dată cu aceasta. În caz de înstrăinare a construcţiei de către superficiar, proprietarul terenului are dreptul de preemţiune.

Articolul 447. Exercitarea dreptului de superficie    Superficiarul poate dispune în mod liber de dreptul...

Read More »

Articolul 448. Obligaţia superficiarului de a plăti o redevenţă

Articolul 448. Obligaţia superficiarului de a plăti o redevenţă    (1) Dacă actul juridic nu prevede altfel, superficiarul datorează proprietarului terenului, sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piaţă, ţinînd seama de natura terenului, de zona în care se află el, de destinaţia construcţiei, precum şi de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinţei. Redevenţa se determină la data constituirii superficiei.  &nbsp

Articolul 448. Obligaţia superficiarului de a plăti o redevenţă    (1) Dacă actul juridic nu prevede altf...

Read More »

Articolul 449. Stingerea dreptului de superficie

Articolul 449. Stingerea dreptului de superficie
    Dreptul de superficie se stinge:
    a) la expirarea termenului;
    b) prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane;
    c) în alte cazuri prevăzute de lege.

Articolul 449. Stingerea dreptului de superficie    Dreptul de superficie se stinge:    a)...

Read More »

Articolul 450. Stingerea dreptului de superficie la cererea proprietarului terenului

Articolul 450. Stingerea dreptului de superficie la cererea proprietarului terenului
    Dacă superficiarul nu a ridicat construcţia în termenul specificat în actul juridic privind instituirea superficiei sau dacă încalcă obligaţia privind conservarea construcţiei, proprietarul terenului are dreptul să ceară stingerea dreptului de superficie.

Articolul 450. Stingerea dreptului de superficie la cererea proprietarului terenului    Dacă superficiaru...

Read More »

Articolul 451. Efectele stingerii dreptului de superficie

Articolul 451. Efectele stingerii dreptului de superficie    (1) La stingerea dreptului de superficie, construcţia aflată pe teren se transmite de drept proprietarului acestuia.    (2) Proprietarul terenului trebuie să plătească superficiarului o despăgubire corespunzătoare pentru construcţie. Despăgubirea nu este corespunzătoare dacă nu acoperă cel puţin două treimi din valoarea de piaţă a construcţiei.    (3) Proprietarul

Articolul 451. Efectele stingerii dreptului de superficie    (1) La stingerea dreptului de superficie, co...

Read More »

Articolul 452. Garanţia pentru despăgubire

Articolul 452. Garanţia pentru despăgubire
    (1) Superficiarul are dreptul de retenţie a construcţiei pînă la plata despăgubirii.
    (2) Pretenţia în despăgubire este garantată cu teren în loc de superficie şi cu rangul acesteia.
    (3) Dacă dreptul de superficie la stingerea acesteia mai este grevat cu o ipotecă, creditorii ipotecari au un drept de gaj asupra despăgubirii.

Articolul 452. Garanţia pentru despăgubire    (1) Superficiarul are dreptul de retenţie a construcţiei pî...

Read More »