Category: UZUFRUCTUL

Articolul 395. Noţiunea de uzufruct

Articolul 395. Noţiunea de uzufruct    (1) Uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul, nu şi de a-l înstrăina.    (2) Uzufructul poate fi limitat prin excluderea anumitor folosinţe.<br

Articolul 395. Noţiunea de uzufruct    (1) Uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folos...

Read More »

Articolul 396. Constituirea uzufructului

Articolul 396. Constituirea uzufructului    (1) Uzufructul se poate constitui, prin lege sau act juridic, dispoziţiile privind registrul bunurilor imobile fiind aplicabile pentru bunurile imobile. În cazurile prevăzute de lege, uzufructul poate fi constituit prin hotărîre judecătorească.    (2) La constituirea uzufructului se aplică aceleaşi reguli ca şi la înstrăinarea bunurilor care fac obiectul uzufructului.    (3) Obiect

Articolul 396. Constituirea uzufructului    (1) Uzufructul se poate constitui, prin lege sau act juridic,...

Read More »

Articolul 397. Termenul uzufructului

Articolul 397. Termenul uzufructului    (1) Uzufructul se instituie cel mult pînă la decesul persoanei fizice sau la lichidarea persoanei juridice dacă un termen mai scurt nu este stabilit prin lege sau prin act juridic.    (2) Uzufructul constituit în favoarea unei persoane juridice nu poate depăşi 30 de ani.    (3) Uzufructul încetează la decesul persoanei fizice sau la lichidarea persoanei juridice în al cărei folos a

Articolul 397. Termenul uzufructului    (1) Uzufructul se instituie cel mult pînă la decesul persoanei fi...

Read More »

Articolul 398. Inalienabilitatea uzufructului

Articolul 398. Inalienabilitatea uzufructului    (1) Uzufructul nu poate trece de la uzufructuar la o altă persoană prin acte juridice sau prin succesiune.    (2) Uzufructuarul poate închiria sau arenda altuia, integral sau în parte, bunul mobil obiect al uzufructului dacă, la momentul constituirii uzufructului, nu a fost stabilit altfel.    (3) Dacă la momentul constituirii uzufructului imobilul nu era dat în chirie sau arendă

Articolul 398. Inalienabilitatea uzufructului    (1) Uzufructul nu poate trece de la uzufructuar la o alt...

Read More »

Articolul 399. Determinarea stării bunului

Articolul 399. Determinarea stării bunului    (1) Uzufructuarul preia bunurile în starea în care acestea se află.    (2) La stabilirea uzufructului asupra unei universalităţi de bunuri, uzufructuarul şi nudul proprietar sînt obligaţi să-şi acorde asistenţă reciprocă în vederea întocmirii inventarului.    (3) Inventarul trebuie să conţină menţiunea despre data întocmirii, să fie semnat de ambele părţi, iar la

Articolul 399. Determinarea stării bunului    (1) Uzufructuarul preia bunurile în starea în care acestea...

Read More »

Articolul 400. Preţul, sarcinile şi cheltuielile uzufructului

Articolul 400. Preţul, sarcinile şi cheltuielile uzufructului
    (1) Uzufructul este gratuit în cazul nestipulării exprese a caracterului oneros.
    (2) Cheltuielile şi sarcinile proprietăţii revin nudului proprietar, cu excepţiile prevăzute de lege sau de contract.
    (3) Uzufructuarul este ţinut pentru obligaţiile de plată (impozite, taxe) faţă de stat pentru obiectul uzufructului.

Articolul 400. Preţul, sarcinile şi cheltuielile uzufructului    (1) Uzufructul este gratuit în cazul nes...

Read More »

Articolul 401. Drepturile uzufructuarului asupra fructelor

Articolul 401. Drepturile uzufructuarului asupra fructelor    (1) Uzufructuarul se bucură de toate fructele pe care le produce obiectul uzufructului dacă nu este stipulat altfel. Fructele obiectului uzufructului trec în proprietatea uzufructuarului la data culegerii lor.    (2) Fructele neculese în momentul deschiderii dreptului la uzufruct sînt ale uzufructuarului, iar cele neculese la sfîrşitul perioadei de uzufruct sînt ale nudului proprietar

Articolul 401. Drepturile uzufructuarului asupra fructelor    (1) Uzufructuarul se bucură de toate fructe...

Read More »

Articolul 402. Dreptul de a dispune de bunurile consumptibile

Articolul 402. Dreptul de a dispune de bunurile consumptibile
    Dacă uzufructul cuprinde şi bunuri consumptibile, uzufructuarul are dreptul să dispună de ele, însă cu obligaţia de a restitui bunuri de aceeaşi calitate, cantitate şi valoare sau, dacă este imposibil, să restituie contravaloarea lor de la data stingerii uzufructului.

Articolul 402. Dreptul de a dispune de bunurile consumptibile    Dacă uzufructul cuprinde şi bunuri consu...

Read More »

Articolul 403. Plata creanţelor scadente

Articolul 403. Plata creanţelor scadente
    (1) Dacă uzufructul se răsfrînge asupra unei creanţe care devine scadentă în timpul uzufructului, plata se face uzufructuarului, care eliberează chitanţă.
    (2) La încheierea uzufructului, tot ceea ce a fost primit ca plată se transmite nudului proprietar.

Articolul 403. Plata creanţelor scadente    (1) Dacă uzufructul se răsfrînge asupra unei creanţe care dev...

Read More »

Articolul 404. Dreptul de vot

Articolul 404. Dreptul de vot
    (1) Dreptul de vot acordat de o acţiune sau de o altă valoare mobiliară, de o fracţiune din coproprietate sau de un alt bun aparţine uzufructuarului.
    (2) Dreptul de vot aparţine nudului proprietar dacă are ca efect modificarea substanţei bunului principal, cum ar fi capitalul social ori bunul deţinut în coproprietate, schimbarea destinaţiei acestui bun sau lichidarea persoanei juridice.

Articolul 404. Dreptul de vot    (1) Dreptul de vot acordat de o acţiune sau de o altă valoare mobiliară,...

Read More »