Articolul 11. Metodele de apărare a drepturilor civile

Articolul 11. Metodele de apărare a drepturilor civile Apărarea dreptului civil se face prin: a) recunoaşterea dreptului; b) restabilirea situaţiei anterioare încălcării dreptului şi suprimarea acţiunilor prin care se încalcă dreptul sau se creează pericolul încălcării lui; c) recunoaşterea nulităţii actului juridic; d) declararea nulităţii actului emis de o autoritate publică; e) impunerea la executarea obligaţiei în natură; f

Articolul 11. Metodele de apărare a drepturilor civile Apărarea dreptului civil se face prin: a) recunoaşterea dreptului...

Read More »

Articolul 12. Declararea nulităţii actului ce contravine

Articolul 12. Declararea nulităţii actului ce contravine                          legii emis de o autoritate publică    (1) Actul, emis de o autoritate publică, ce încalcă drepturile şi interesele civile ocrotite de lege ale unei persoane fizice sau juridice va fi declarat de către instanţa de judecată nul din momentul adoptării lui.<br

Articolul 12. Declararea nulităţii actului ce contravine          ...

Read More »

Articolul 13. Autoapărarea

Articolul 13. Autoapărarea    (1) Nu sînt ilicite acţiunile persoanei care, în scopul autoapărării, ia, sustrage, distruge sau deteriorează un bun sau, în acelaşi scop, reţine persoana obligată care ar putea să se ascundă, sau înlătură rezistenţa celui obligat să tolereze acţiunea dacă nu se poate obţine asistenţa organelor competente şi dacă, fără o intervenţie imediată, există pericolul ca realizarea dreptului să devină imposibilă sau substanţial

Articolul 13. Autoapărarea    (1) Nu sînt ilicite acţiunile persoanei care, în scopul autoapărării, ia, s...

Read More »

Articolul 14. Repararea prejudiciilor

Articolul 14. Repararea prejudiciilor    (1) Persoana lezată într-un drept al ei poate cere repararea integrală a prejudiciului cauzat astfel.    (2) Se consideră prejudiciu cheltuielile pe care persoana lezată într-un drept al ei le-a suportat sau urmează să le suporte la restabilirea dreptului încălcat, pierderea sau deteriorarea bunurilor sale (prejudiciu efectiv), precum şi beneficiul neobţinut prin încălcarea dreptului (venitul ratat).<br

Articolul 14. Repararea prejudiciilor    (1) Persoana lezată într-un drept al ei poate cere repararea int...

Read More »

Articolul 15. Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale

Articolul 15. Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale
   Drepturile personale nepatrimoniale şi alte valori nemateriale sînt apărate în cazurile şi în modul prevăzut de prezentul cod şi de alte legi, în limita în care folosirea modalităţilor de apărare a drepturilor civile reiese din esenţa dreptului încălcat şi din caracterul consecinţelor acestei încălcări.

Articolul 15. Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale   Drepturile personale nepatrimoniale şi alte valo...

Read More »

Articolul 16. Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale

Articolul 16. Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei                          profesionale    (1) Orice persoană are dreptul la respectul onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale.    (2) Orice persoană este în drept să ceară dezminţirea informaţiei ce îi lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia

Articolul 16. Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei          ...

Read More »

Articolul 18. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice

Articolul 18. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice
    (1) Capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii civile (capacitatea de folosinţă) se recunoaşte în egală măsură tuturor persoanelor fizice.
    (2) Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice apare în momentul naşterii şi încetează o dată cu moartea.
    (3) Dreptul la moştenire a persoanei fizice apare la concepţiune dacă se naşte vie.

Articolul 18. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice    (1) Capacitatea de a avea drepturi şi obliga...

Read More »

Articolul 19. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice

Articolul 19. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice
    Capacitate de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a dobîndi prin fapta proprie şi de a exercita drepturi civile, de a-şi asuma personal obligaţii civile şi de a le executa.

Articolul 19. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice    Capacitate de exerciţiu este aptitudinea per...

Read More »

Articolul 20. Capacitatea deplină de exerciţiu a persoanei fizice

Articolul 20. Capacitatea deplină de exerciţiu a persoanei fizice    (1) Capacitatea deplină de exerciţiu începe la data cînd persoana fizică devine majoră, adică la împlinirea vîrstei de 18 ani.    (2) Minorul dobîndeşte prin căsătorie capacitate deplină de exerciţiu. Desfacerea căsătoriei nu afectează capacitatea deplină de exerciţiu a minorului. În cazul declarării nulităţii căsătoriei, instanţa de judecată îl poate lipsi

Articolul 20. Capacitatea deplină de exerciţiu a persoanei fizice    (1) Capacitatea deplină de exerciţiu...

Read More »